Vuoden 1701 virsikirja 121-135
121

1. Enkel' paimenill' puhui sanoill' näill': / Sangen hyvän sanoman sanon teill', /
Ilon teill' ihanan ilmoitan, / Kuin Jumalalt' julki teill' suodaan.
2. Yks' Piltti pisku nuorukainen, / Kyll' kaunukainen Lapsukainen, /
On teill' syntyn' neitseest' nuorest', / Teill' iloks' ijät' sangen suureks'.
3. Hän on Herra Christus Jumal' ja mies, / Se luvatt', ikävöitt', toivott' myös, /
Teidän armias ainoo auttajann', / Voipa, vahva Vapahtajann'.
4. Hän kuoleman hädäs' teit' auttaa, / Synnist', pirun vallast' vapauttaa, /
Teille taritsee ijäisen autuun, / Jo suodun kautt' Isän laupiun.
5. Tai teille tähän merkki lienee, / Soimes' löydätt' lapsen pienen, /
Käy Christitt' kaunis katsomaan, / Mitk' lahjat Jumal' sinne on pann'.
6. Etk's herää sieluni? hei vakaa! / Katsos, ken siin' soimes' makaa! /
Siell' on minun Herran' Christuksen', / Jumalan pyhä Poika, Jesuksen'.
7. Terve sinä tulemast' tänn' tykön', / Kuin synneisii et katso ylön, /
Tänn' tulit köyhyydes' kyllen, / Kuink' kiittän' sinua tain edest' ollen.
8. Ah Herra! sinä kaikk' kappaleet loit, / Kuinkas olet alentan' sinuas noin, /
Ett's makaat heinäin ja pahnain pääll', / Joit' juhdat ja härjät syövät tääll'.
9. Nämät sinun silkkis, lakan'-liinas, / Herrain Herra, taivaan Kuningas! /
Kaikk' kalliimmat kultaiset vaatteet, / Huonot olis' sinull' sittek' maata.
10. Näin syntyä köyhyydes' kelpas' sinun: / Ett's taivaas' saataisit rikkaaks' minun, /
Annoit täll' tietää, ett' turha on juur' / Mailman meno kemppi, koreus suur'.
11. Ah Jesuinen, minun Herraisen'! / Tule minun sydämen' karsinaiseen, /
Älä erkane minust' murhees', tuskas', / Anna minun olla oikias' uskos'.
12. Täst' sangen suurest' ihastun, / Ett's tänne tykön' olet astun', /
Tain edest' sinua kiitän, Christe, / Ynn' Isää, Pyhää Henkee ylistän.


122

1. Enkel' ilmestyi taivaast', / Puhui paimenill': / Te mahdatt' iloit' vahvast', /
Riemuisill' mielill', / Eija! laulakaa, / Lunastetut oletta / Kuoleman kadotuksest'.
2. Tänäpän' Piltti pisku / Synnyi Bethlehemis', / Se ikävöitt' Herra Christus, /
Davidin kaupungis', / Eija! laulakaa, etc.
3. On Herra suuri soimes', / Kääritt' kapaloin, / Taivas, maa, jonk' on voimas', /
Kaikk' hän hallit' voi, / Eija! laulakaa, etc.
4. Enkelit ihmettelevät / Ylits' tain ihmeen, / Ett' neitseen kohtu selvä /
Jumalan toi ilmei, / Eija! laulamma, / Lunastetut olemma / Kuoleman kadotuksest'.
5. Ett' Luoja laski näin nöyräks' / Itsens' meidän tähtem', / Ja synnyi sangen köyhäks', /
Kaikkein kyll' nähden, / Eija! laulamma, etc.
6. Muutoksen kamalan teki, / Tuli tänn' orjaks', / Paljon kyll' kovuutt' näki, /
Meit' orjii saatti herroiks', / Eija! etc.
7. Me riemull' mainit' mahdam' / Herran hyvyyttä, / Kiittää kuin parhain taidam', /
Armons' kyllyyttä, / Eija! etc.
8. Ynnä kanss' kaikkein luotuin, / Kilvan kiittäkääm' / Isää Jumalaa, kuin suotuin, /
Ainoons' annoi tänn', / Eija! etc.
9. Olkoon sull', Jesu, kiitos / Tänne tulemast', / Ynn' Pyhän Hengen liitos', /
Armons' antamast', / Eija! laulamma, / Lunastetut olemma / Kuoleman kadotuksest'.


123

1. Ratk' riemuita me mahdam' / Nyt täll' joulun juhlall', / Sill' Christus syntyä tahtoi /
Neitseest' ja tänn' tulla: / Hän meidän ainoa autuum' on, / Jost' iloita aina tahdom', /
Nyt täll' joulun juhlall'.
2. Ilmoittaa enkel' ennätt' / Juur' Jumalan armost': / Pyhä Piltti synnyi tänne, /
Neitseen puhtaan parmoist', / Se meill' luvatt' Lunastajam', /
Tänn' tuli toivottu turvam', / Nyt täll' joulun juhlall'.
3. Hän soimes' makas' pahnois', / Valjus' vajas' juhtain, /
Jonk' tunnem' Herraks' Luojaks', / Neitseen Pojan puhtaan, / Sen ainoon apum' ja elom', /
Ja aina ikävöitt' ilom', / Nyt täll' joulun juhlall'.
4. Täst' enkelein joukko iloitsee, / Ilon meill' ilmoittaa, /
Kiittäin jumalat' kunnioitsee, / Rauhan meill' toivottaa: /
Jost' Jumal' meit' lapsiks' ottaa, / Tain Poikaisens' kautta kohta, /
Nyt täll' joulun juhlall'.
5. Ei voi kuolema kadottaa, / Ett' Christus tänn' syntyi, / Hän synnit meilt' pois ottaa, /
Jonk' kautt' kuolem' yltyi, / Kust' kilvan kiittäkääm' Herraa, /
Riemuitkaam' myös monin kerran, / Nyt täll' joulun juhlall'.
6. Kiitett' ole Isä Jumal', / Poikas tänn' lähettämäst'; / Kiitett' kanss' Jesus kunniall' /
Meit' auttamast' hädäst', / Kiitett' Herran Henki hyvä, / Koko Kolminaisuus pyhä, /
Nyt täll' joulun juhlall'.


124

1. In dulci jubilo, / Nyt on iso ilo, / Mailman Messias makaa / In praesepio, /
Paistaa kuin aurink' armas / Matris in gremio: / Alpha es et O, / Alpha es et O.
2. O Jesu parvule, / Sinua me rukoilem', / Anna armos aina, / O puer optime, /
Ja sanas meille lainaa, / O princeps gloriae, / Trahe me post te, / Trahe me post te.
3. O Patris charitas, / O nati lenitas, / Pirut rumat meit' kaasit, / Per nostra crimina, /
Siis sinä meille saatit / Coelorum gaudia, / Auta sinn' Herra, / Auta sinn' Herra.
4. Ubi sunt gaudia, / Ei surun siell' siaa, / Kusa enkelit laulavat / Nova cantica, /
Ja taivaat kaikki kajaavat, / In Regis curia. / Auta sinn' Herra, / Auta sinn' Herra!125

1. Ilon kanss' veisatkaam', / Kaikell' väell' riemuitkaam', / Meidän turvam' ja toivom' /
Syntyi ja pantiin soimeen, / Paistaa kuin päivä armas, / Oman äitinsä parmois', /
Alku ja loppu, / Alku ja loppu.
2. O Jesu vähäinen! / Tykös me lähenem', / Murhees' meit' aina lohdut, /
Hyvillen tavoillen totut', / O sinä kunnian Isä! / Ann' meidän pysyä niisä, /
Vedä meit' tykös, / Vedä meit' tykös.
3. O Isän rakkaus, / O Pojan suloisuus! / Synti meitä pojes kadott', /
Ja helvettiin alas vajott'. / Sinä meit' sielt' ylös nostit, /
Ja kalliilla verelläs ostit, / Saata meit' taivaas', / Saata meit' taivaas'.
4. Kusa on riemu suuri, / Ja meno jalo juuri, / Enkelit veisaavat siellä, /
Sielut ei laulua kiellä, / Ei toraa eli vihaa / Kärsi sen Kuninkaan piha: /
Sinne me halaam', / Sinne me halaam'.126

1. Meill' taivaan korkia Kuningas / Neitseest' nuorest' puhtaast' / Syntyi ihmiseks', /
Syntyi ihmiseks'.
2. Kuta kuu, ilma, aurinko, / Maa, meri, tähdet, taivaat / Ain' palvelevat, /
Ain' palvelevat.
3. Enää me ihmiset mahdam' / Hänt' hiljan ja varhain / Kiittää, palvell' ain', /
Kiittää' palvell' ain'.
4. Kuin meidän tähtem' tuli tänn', / Synnyi sangen köyhän', / Soimeen pantiin pahnoin, /
Ja pantiin pahnoin.
5. O pyhä Piltti piskuinen, / Puhdist' meit' synnistäm' / Täll' syntymälläs /
Täll' syntymälläs.
6. Olkoon sinull', Jesu, kiitos ain', / Tänne tulemastas näin, / Ynn' Isäll', Hengell', /
Ynn' yhteen Isäll', ja Pyhäll' Hengell'.


127

1. Paits' miehett' miehen Jumalan, / Enkelit kuta kumartavat, / Taivaan tähtein tekiän, /
Synnytt' neitsy, pysyi neitseen'. / Kiitos korkian Jumalan, / Jumala synnyi ihmiseks', /
Jo Jumal' leppyi ihmisill'.
2. Koska Jesus syntyi meill', / Ilo nousi enkeleill', / Taivaan suurell' sotaväell'; /
Veisasit korkiall' äänell': / Kiitos korkian Jumalan, etc.
3. Enkel' puhui paimenill', / Ilmoitt' iloisill' mielill', / Christuksen meill' syntyneen, /
Vapahtajaks' vaivaisten. / Kiitos ete.
4. Löydätt' Lapsen nöyränä, / Kapaloihin käärittynä, / Valjus' vajas' olevan, /
Soimes' kovas' makaavan. / Kiitos etc.
5. Neitseen nisii imevän, / Äitin rieskall' ruokittavan, /
Kuin linnut, luodut ruokkii kaikk', / Eläimet elättää, ravitsee ratk'. / Kiitos etc.
6. Viisaat Lapsell' lahjoitit / Kultaa, pyhää savuu, mirhamit', /
Jumalaks' kumarsit, kunnioitit, / Kuninkain Kuninkaaks' tunnustit. / Kiitos etc.
7. Tätä armoo avarat', / Laupiast' lahjaa ja tavarat', / Sydän suruinen ottakaan /
Uskoll' vastaan, sanokaan: / Kiitos etc.
8. O Jesu, pyhä pilttinen! / Puhdist', pese meit' synnistäm', /
Puhtaall' pyhäll' syntymälläs, / Armos avull', ansiollas: / Kiitos etc.
9. Suo Jumal' meit' tällä juhlall', / Mieltäs myöten iloll' olla, /
Suosioll', sovinnoll', rakkaull', / Sinua ylistäin sydämell', suull'. /
Kiitos korkian Jumalan, / Jumala synnyi ihmiseks', / Jo Jumala leppyi ihmisill'.


128

1. Kuin kirkkaast' kointähti koittaa, / Täynnäns' totuutt', armoo aina, /
Se Jessen juuren vesa, / Sinä Davidin pyhä Poika, / Minun korkia kunnia-kuninkaan'! /
Sielun' sinun perääs palaa, / Ylkän', ystävän', / Ainoani, armahani, ihanani! /
Otit minun omaks' morsiamekses.
2. Minun kultan', kaunis kunniakruunun', / Ainoo ilon', runsas riemun', /
Jumalan ja Marian Poika, / Sydämen' sinua kutsuu kukkaiseks', /
Sinun suotuis' evankeliumis / On hunaja, makia maito; / Kultan', kunnian', /
Hosianna! taivaan mannaa minun syöd' annat, / Siit' en suutu sinuhun ijäs'.
3. Sytyt' sydämen' sinua halaamaan, / Rakkaudes' perääs palamaan, /
Sinä kirkas Jesu Christe! / Ilahuta minua eläväks' / Olemaan ruumiis jäseneks', /
Alat' ain' ilman estett', / Halaan, palan, / Paras paijas, aiva armahas, sangen sairas /
Jälkees olen rakkaun himost'.
4. Kuins katsot laupiaast' minun puoleen', / Ilmei ilon paiste päällen' /
Jumalalt' juur' julki koittaa. / Vahvist' minua, virvota virkuks', /
Sanas', henges', ruumiis', veres', / O Jesu armon aitta! / Korjaa minua, /
Jesu armias, pyhiin parmois, anna armos: / Kastees kautt' kutsutt', tulen tykös.
5. Isä Jumal', minun Isän' armaan'! / Alust', ennen alkuu mailman, /
Rakastit minua Pojasas. / Poikas minun uskoll' kihlann' on, / Hänen oikia avions' olen, /
Hän autuas ilon' ainoast'. / Eija, eija! / Ilon elämän, taivaan tavaran ylhääll' antava, /
Siell' hänt' ihanast' ijät' kiitän.
6. Kauniist' siell' kanteleet kajaavat, / Harput heljäst' helisevät, /
Urkuin uus' virsi pauhaa. / Kusa kauniin Jesuksen kanss', /
Minun Ylkän' armaan kultan' kanss' / Saan rakkaan ilos' olla, / Hypät', veisat' /
Voiton virttä, Herraa kiittää, hänt' ylistää: / Korkia on kunnian Kuningas.
7. O kuinka olen iloinen, / Ett' pyhä Poika Jesuinen / Minull' tavara tiettävä lienee. /
Hän minun vie vissist' viimein / Paratiisin iloon ilmei, /
Täst' paukuttaa käsiän' tiennen. / Amen, amen! /
Jo siis joudu kultakruunun', ilon', riemun', / Miks' viivyt? perääs ikävöitsen.5. Uuden vuoden virret.129

1. Iloitkaam' siis kaikki / Nyt tähän armon aikaan, / Ett' neitsy, nuori äiti /
Meill' synnytt' pyhän Poikans', / Sen toivotun turvamme, / Kanss' kaikkein herrain Herran. /
Veisatkaam' kiitos kilvan, / Nyt tänä uunna vuonn'.
2. Josef jo tott' tunsi, / Marian poves' potkivaks', / Enkelin puheest' ymmärsi /
Hänt' Hengest' Pyhäst' raskaaks', / Jost' Jesus kaunis nähty, / Kuin apuun armias ehtii, /
Kust' kiitos-ääni ain' puhkee, / Nyt tänä uunna vuonn'.
3. Poikainen pieni synnyi / Meille neitseen puhtais' parmois', / Jost' Isä Jumal' miellyi, /
Meit' köyhii korjaa armoins': / Pois suru surkia salvatt', / Meill' ilon ovi avatt', /
Kust' kiitoslaulu kajaht', / Nyt tänä uunna vuonn'.
4. Idäst' viisaat visust' / Etseit julk' Lasta lahjoill': / Kusa Kuningas Christus? /
Näim' tähden, tulim' tiedoll'. / He lapsen laupiaan löysit, / Pakanain turvaks' tunsit, /
Kust' kiitos, Christe, sinull' on sitt', / Nyt tänä uunna vuonn'.
5. Simeon se vanha / Otti pisku Piltin parmoins', / Sanoi ratk' riemun kanssa: /
Herra, pääst' minua täält' armois! / Näimpä Christuksen Herran, /
Minun autuun', ainoon turvan': / Sinull' kiitos monin kerran, / Nyt tänä uunna vuonn'.
6. Vanhan vuoden tiedost', / Meilt' paljo pahuutt' tehtiin, /
Kuit' kadum' kaikest' mielest', / Herra, turviis tulem' rieten, /
Meill' Poikas panit pantiks'; / Tultuu vanhan' vuonna kanteeks', /
Ann', Jumal', meill' ne anteeks', / Nyt tänä uunna vuonn'.
7. Kunnia olkoon Isäll', / Meill' ainoans' avuks' annoi, / Niin Pojall' piltill' pyhäll', /
Kuin meidän kuormam' kannoi, / Ett' Herran Hengell' hyväll', /
Sill' Kolminaisuull' pyhäll', / Joll' kiitos, kunnia ylhääll', / Ain' joka uunna vuonn'!


130  (V. k. N:o 287.)

1. Sun hyvyyttäs me kiitäm', / O Herra Jesu Christ'! / Täll' uudell' vuodell' liitäm' /
Sull' lahjaks' mielisest' / Sydämem', verelläs / Ratk' vioist' kaikist' pestyn /
Ja kelvolliseks' tehdyn, / Kautt' uskon yhteytees.
2. Emp' me tott' armotettaa / Tääll' tainneet suuremmast': / Kuin ett' meill' ilmoitetaan, /
Ett' Christus kuolemast' / Ja synnist' lunast' meit', / Jonk's tejit tiettäväksi, /
Täll' päiväll' nähtäväksi, / Joll' vertas vuodatit.
3. Sentähden on sull' suotu / Nimi kallis ja pyhä, / Jonk' kautt' on kaikill' tuotu /
Autuus ja elämä: / Sun nimes Jesus on, / Meill', Jesu, Jesus ole, /
Ja laupiaast' nytkin kuule / Pyyntöm', jonk' edes tuom'.
4. Sun lahjoitt' Isä laupiaast' / Meill' Vapahtajaksem', / Tai muistaa meidän tarkast' /
Tulee, ja sentähden / Ylistys sinullen / Ain antaa mielest täydest', /
Sun rakkautes edest', / Jost' tahdoit tulla tänn'.
5. Sä armiaast' sielun päästit / Pois synnist syvästä, / Kanss' ruumiin, hengen säästit /
Ain' tuskast' synkiästä, / Ravitsit rakkahast', / Ett' vaivoist' vapaat jälleen, /
Tain päivän, tahtos jälkeen, / Nyt vietäm' iloisest'.
6. Mitä siis taidam' tehdä, / Palvelukseks' sinull' / Täll' päiväll', jonk' nyt nähdä /
Saam' armostas iloll'? / Me armos avaran / Tunnem', ett's sanas pauhat' /
Meill' suot, ja lisäät rauhan, / Niin myös muun tavaran.
7. Uudista meidän mielem', / Uudella vuodell' täll', / Meit' ojenn' oikiall' tiellen, /
Ann' loppuum' ajatell', / Ett' kaikki katoovat / Rikkan' ja raiskan' pidäm', /
Ja taivaallisii pyydäm', / Jotk' pysyy puuttumat'.
8. Sun tahtos jälkeen rauhas' / Ann' aikam' kulua, / Ja päälles uskos' vahvas' /
Ann' meidän seisoa, / Toivos', rakkaudes', /  O Jesu armos lainaa, /
Ett' palvelem' sua aina, / Tääll' ja sitt' autuudes'!


131 (V.k. N:o 127.)

1. Jo loppu vanhall' vuodelle / On tull', nyt lähdem' uudelle: /
Siis Herraa hyvää kiitämme, / Että rauhas rakkaas' elimme. /
Ann' Jumal' autuas uusi vuos', / Meill' kaikill' uusi sydän luo, /
Ja synnist' vanhast' ero suo!
2. Kuink' monta tuskaa ankaraa / Meill' tarjontel', o Jumala! /
Sä kuitenk' meit' ain' armiaast' / Niist' päästit, Isä, laupiaast'. /
Sun Henkes, Jumal', meille ann', / Ett' kilvan kiitäm' sinua ain', /
Tain armos edest' avaran.
3. Ei kenkään näitä ansainnut; / Vaan armost' olet antanut; / Ei voi sun suuri hyvyytes /
Meitä nähdä viheliäisyydes': / Niin aut', ett' mieles' pidämme, /
Ett' vihdoin täält' pois lähdemme, / Ja Herran tykö käännymme.
4. Sä, Isä, ajoist' kalleista / Meit' säästit, niin myös taudeista; /
Vaikk' tuimist' sodist' kuulimme, / Niin kuitenk' rauhas' istuimme: /
Sä päästit kotom', huonehem', / Ain' vaaroist'; kaikin mielelläm' /
Siis rauhas' sinua palvelem'.
5. Me, Isä, kaikest' mielestäm' / Sult' syntiim' anteeks' anelem', /
Suo sakramenttis jaettaa, / Laumalles sanaas saarnattaa. / Sun kasvos käännä puolehem', /
Ann' Henkes armot mielehem', / Pois poista petos perkeleen.
6. Sun kätes päällem' levitä, / Maat, kaupungit kanss' säilytä; /
Ann' leipää jokapäiväistä, / Meit' päästä kaikest' hädästä. /
Kanss' esivallall' valos suo; / Ann' rauha meill' ja suosio, /
Pois murhet, suru poistako.
7. Siis sinua, Isä ylhäinen, / Ain' hartaall' mielell' palvelem': /
Sun Hengelläs meit' siihen aut', / Jesuksen rakkaan Poikas kautt'. /
Suo viimein taivaan salisa, / Sun enkelittes parisa, / Sua kiitäm' ilos' kauniisa.132 (V.k. N:o 375)

1. Jesu, armost' alkavalle / Uudell' vuodell' onnee suo, / Uusi voima ann' minulle, /
Uusi mieli minuun luo! / Herra vaka, varjel' ain' / Minua, minun omian'. /
Siunaus ja armo aina / Kaikill' meillen armost' lainaa.
2. Suo nyt minun murheell' muistaa, / Että rikoin mieles tääll', /
Synnin tuska kaikk' pois suista, / Katumaan aut' minua jäll'; / Ettän armos tavoitan, /
Vioist' itsen' vierotan; / Synnit anteeks' annat sinä, / Kosk' niit' hartaast' itken minä.
3. Lohdut' minua rakkaullas, / Kuule, Herra, huutoni, / Empä taida sanoo suulla /
Kaikkee suruu, kipuuni, / Valvoisan' ja maatesan', / Sun suojaas itsen' annan; /
Vahvist' minua vaivois' kaikis', / Etten synnis', surus' vaipuis'.
4. Ann' sun sanas vuodell' tällä, / Herra, minull' kuulua, / Christillisell' elämällä /
Aikan' autuaast' kulua, / Lähimmäist' ett' rakastan, / Enk' myös vihaa hänt' koskaan, /
Ett' niin vältän teitä väärii, / Enkä syntein minua kääri.
5. Anna, Herra, Henkes minua / Tietä tasaist' taluttaa, / Estä minust' ylpiät' sisua, /
Vilppi kauvas karkota, / Suurest' pahast' pelasta, / Varjel' irstaisuudesta; /
Opet' sodas' sotimahan, / Tuskaa toivos' kantamahan!
6. Jesus kalun' oman' olkoon, / Jesus läsn' ain' asukoon! / Jesus taiton' taivuttakoon, /
Jesust' sielun' halaitkoon! / Jesus mun vahvistakoon, / Jesus vaaroist' varjelkoon! /
Jesus sydämmesän' olkoon! / Jesus tuskis' tykön' tulkoon!
7. Jesu armas, kuluu anna / Aljett' vuosi autuaast'! / Käsisäs sä minua kanna, /
Pääst' mua tuskast' ahtahast'! / Hädäs' ole tykönän', / Korjaa puolees kuoliesan'! /
Sylihis sä minua sulje, / Kosk' mailman majast' kuljen!


6. Jesuksen nimestä ja hyvistä teoista.


133

1. Kiitett' olkoon Jesuksen nimi, / Ja hyvin lausutt' aina; / Sill' se on satama ja niemi, /
Kuin meille rauhan lainaa. / Itsepä hän sen todisti, / Jumalan lapsiks' meit' sovitti, /
Kuin uskom' hänen nimens' pääll', / Ja ravitaan Pyhäll' Hengell'.
2. Polvensa kaikki taivuttavat, / Taivaas' ja maan päällä, /
Helvetin voimat myös vapisevat, / Kosk' Jesus mainitaan täällä. /
Ei ole yhtään muut' nimee, / Jost' sielu autuuden imee, / Paits' Jesuksen nimee puhdast', /
Ja hänen sanaans' kullaist'.
3. Raamattu meitä käskeepi / Kunnioittamaan tätä nimee; / Sill' se voimallans' estääpi /
Pirun juonet ja ihmeet. / Ja ne, kuin kuolluet ovat, / Jesuksen nimeen virkoovat, /
Sen kautta kaikki myös sairaat / Terveytens' jällens' saavat.
4. Jumal' niill' lupaa autuuden, / Kuin Jesust' auksens' huutavat, /
Ne myös löytävät vahvuuden, / Jotk' hänen tyköns' turvaavat. /
Koska hän tuomioll' tahtoo tulla, / Silloin kovuutt' saadaan kuulla, /
Jokaitsen pitää edes käymän, / Työns' jälkeen palkan viemän.
5. Tämä virsi nyt opettaa, / Kuink' sielu hyväksens' taitaa / Jesuksen nimee mainita, /
Sitä myös kunnioittaa./ Jesus kutsutaan Lunastajaks', / Ja kaiken mailman Vapahtajaks', /
Hän synnit anteeks' meill' antaa / Ja armons' kaikill' kantaa.


134
1. Jesus kunnian kruunun kantaa, / Jesus ilon', elämän', / Jesus minun terveyn', /
Haltuus tahdon itsen' antaa, / Olet ainoo auttajan': / Jesus minun tavaran'.
2. Ilman Jesust' tulen hukkaan: / Ilman armoo Jesuksen / Sydän saa ahdistuksen; /
Ilman hänt' ei auta kukaan, / Kaikis' tuskis' apunan' / Jesus on ja turvanan'.
3. Kuin on Jesus sydämesän', / Niin on minull' ilo suur', / Joka sielun täyttää juur', /
Lohdutusta minull' lisää, / Surus', murhees' ainijan, / Jesus minun tavaran'.
4. Tahdon siis ain' itsen' luottaa / Sinun armoos, Jesu Christ'! /
Vastoin syntejä vissist'. / Sinun armos avun tuottaa, / Keskell' kuollon kauhian, /
Jesus paras tavaran'!
5. Jesu, rakas armon lähde! / Uskon kautt' olet minun, / Minä veres kautt' sinun: /
Auta minua ansios tähden, / Armoos turvaan avaraan, / Jesu, ainoa tavaran'!
6. Omas tahdon aina olla, / Kaikken' elinaikanan' / Olet minun turvanan'. /
Ja vielä, koska täytyy kuolla, / Turvaan sinuun ainoaan, / Jesu, minun tavaran'!
7. Jesus minull' kaikki kaikis', / Jesuksen ain' omistan, / Hänell' sian valmistan /
Sydämesän', kaikis' paikois': / Jesust' kiitän ainian, / Jesus minun tavaran'!


135

1. Herra Jesu Christ'! / Minun Vapahtajan' vissist', / Sinuun minä luotan aina, /
Tott' uskon päälles, / Ett's tulet lähes, / Viheljäisyydes' / Sanas lohdutuksen lainaa.
2. Sinun tahtos perään / Ain', Herra, elää, / Ja palvella sinua tahdon. / Olet Jumalan', /
Sinun sanaas turvaan / Elinaikanan', / Pidä minua uskos' vahvan'.
3. Nyt tahdon olla, / O Jesu, siellä, / Kunka sinun tahtos vienee; / Sill' sinun suljen /
Minun sydämehen' / Ja mielehen', / Armos ain' turvan' lienee.
4. Juur' totisest', / Turvallisest', / Sinuun, o Herra, luotan: / O Jesu rakas! /
Aut' minua vaivas', / Kautt' kuolemas, / Ja apu tuskis' tuota.
5. Ain' turvaan sinuun, / O Jesu, minun / Sydämeni perääs palaa; / Sill' lohdutuksen', /
Ja virvotuksen', / All' kiusauksen / Olet, sinua sielun' halaa.
6. All' surun surkian / Ain' tykös turvaan, / Lohduttaa taidat parhain: /
Jonk's tahdot varjell', / Se on kyll' tallell': / O Herra suojel' /
Minua hiljan ja myös varhain.
7. Nyt tiedän vissist', / O Jesu Christ'! / Ettes minua hyljää koskaan! /
Sinä olet sanon': / Minult' apu ano: / Tott' auttaa tahdon, /
Alt' kaiken murheen ja tuskan.
8. Suo Jumal' meill', / Ett' käskyis teill' / Niin tääll' käyttäisim' elom', /
Ett' kanssas viimen / Ijankaikkisen, / Taivaallisen / Elämän perisim', Amen.